Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach

Logo szkoły

59-424 Piotrowice 139

Tel.: 76 870 88 06

Plik:EPUAP logo.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

 

Jak założyć sklep na Facebooku? Poradnik 2023 krok po kroku

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsppiotrowice.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzanna Rzepka, e-mail: m.rzepka@zsppiotrowice.mecinka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8708806. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.
a) Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach zlokalizowany jest w Piotrowicach pod nr 139. W skład wchodzą połączone ze sobą łącznikami trzy budynki A, B, C z podjazdami. Jedynym miejscem, gdzie nie można dostać się na wózku jest I piętro budynku A. Do budynków prowadzi 7 wejść, 3 z nich nie są ogólnie dostępne. Główne wejście od parkingu znajduje się w budynku B i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
b) w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach wchodzi oddział zamiejscowy w Pomocnem pod nr 51, na parterze dwa pomieszczenia i toaleta. Przy wejściu od strony Punktu Lekarskiego jest przyschodowa platforma dla osób niepełnosprawnych i bezpłatny parking.
2. Winda znajduje się na parterze budynku B, natomiast nie ma w Zespole platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia Zespołu znajdują się na parterze budynków A, B, C, 1 piętrze budynków A, B, C, II piętrze budynku B.
4. W budynku B na każdym piętrze są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Petenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych